Nieodpłatna Pomoc Prawna na rok 2024

Kobylanka, ul. Jeziorna 6 budynek CKiR

godziny konsultacji:  ŚRODA    11:30-15:30

Rejestracja tel. 91 48 04 800

Koordynator projektu – Izabela Kowalska tel. 91 48 04 923

 

KOMUNIKAT  

 

Szanowni Państwo  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu  epidemii w Polsce zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Stargardzkiego w formie bezpośrednich wizyt w punktach.

 OGRANICZENIE ZOSTAJE NAŁOŻONE DO ODWOŁANIA

 Pomoc świadczona będzie wyłącznie za pośrednictwem komunikacji na odległość. Preferowana jest forma kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez komunikator internetowy lub telefonicznie.

 

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości w zakresie rozmów telefonicznych z przyczyn czasowych (obejmujących czas rozmowy) preferowane jest kontaktowanie się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.

 

W związku z powyższym prosimy o wypełnianie załączonego pisma wraz  z oświadczeniem  i przekazywanie skanu na adres Starostwa Powiatowego  w Stargardzie – stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl wpisując w tytule nieodpłatna pomoc prawna.

 

W informacji należy wskazać Państwa inicjały –tj. pierwszą literę imienia oraz pierwszą literę nazwiska – zatem w tytule informacji: nieodpłatna pomoc prawna XX (symbole X stanowią inicjały) do informacji należy załączyć skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego WNIOSKU

 

W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon  (na wskazane poniżej numery telefonów) co zostanie odpowiednio odnotowane przez osobę odbierającą oświadczenie.

 

W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stargardzkiego zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Polityki

Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie  tel. 91 4804919 lub  91 4804923 w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 


 

KOMUNIKAT

 W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM

PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI  PRAWNEJ

 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą”) :

  • poszerzono krąg beneficjentów o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • upraszczano procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności. ISTOTNE ZMIANY PO NOWELIZACJI

W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, email, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia  o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt do Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  w Stargardzie tel. 91 4804923, mail: stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

 


 

Urząd Gminy informuje , że od dnia 01 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Kobylanka został uruchomiony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Punkt ma swoją siedzibę w budynku OSP przy ul. Jeziornej 6 w Kobylance (wejście przez CKiR). W każdy kolejny piątek miesiąca, w godzinach 12:30 – 16:30 będzie można nieodpłatnie skorzystać z pomocy prawnej radców i adwokatów.

Rejestracja tel. 91 48 04 800

Koordynator projektu – Izabela Kowalska tel. 91 48 04 923