Gminny Punkt Zbiórki Odpadów w Morzyczynie

Adres ul. B. Chrobrego 15
73-108 Morzyczyn

tel. 572 766 897

Dni i godziny otwarcia:

WTOREK: 6.00 – 11.00
CZWARTEK: 14.00 – 20.00
SOBOTA: 8.00-15.00

Regulamin GPZO – pobierz

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów przyjmuje odpady selektywnie zgromadzone od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości rekreacyjno–wypoczynkowych, zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka i objętych systemem gospodarki odpadami zorganizowanym przez gminę. Odpady należy dostarczać własnym transportem.

 

PAMIETAJMY, ŻE ODPADY PRZYWOŻONE DO GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW MUSZĄ BYĆ POSORTOWANE WEDŁUG RODZAJOW ODPADÓW. PUNKT NIE PRZYJMUJE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH!

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

2) szkło, opakowania ze szkła,

3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali,

4) rozpuszczalniki, oleje odpadowe, farby,

5) lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony,

6) baterie i akumulatory,

7) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, telewizory, miksery itp.),

8) bioodpady – przyjmowane w terminie od 1 marca do 31 października

9) odpady wielkogabarytowe (kanapy, fotele itp.) – w ilości do 2 m3 (p) /rok kalendarzowy/ od domku

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

(z nieruchomości zamieszkałych -bez ograniczeń)

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości: 1m3 (p) /osobę

zamieszkałą (zadeklarowaną) na rok kalendarzowy)

11) zużyte opony– maksymalnie 4 szt. na nieruchomość zamieszkałą na rok kalendarzowy,

maksymalnie 1 szt. na 3 lata kalendarzowe od domku letniskowego lub innej nieruchomości

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

12) opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,

13) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.

środkami ochrony roślin, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach).

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 

W Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów nie są przyjmowane:

  • materiały zwierające azbest,
  • papa,
  • szyby okienne,
  • szkła zbrojone i hartowane

 

W ramach GPZO zorganizowany jest punkt pn. „Szpargałek”, do którego można oddawać rzeczy bądź produkty (np. meble, zabawki, urządzenia domowe), które nadają się do dalszego użytkowania.

 

Uwaga mieszkańcy!!!
Informujemy, że na terenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów  w Morzyczynie przy ulicy Bolesława Chrobrego 15 zostały posadowione pojemniki na odzież używaną.

 

Bioodpady w GPZO Morzyczyn

Informujemy, że zgodnie z  § 4  ust. 8 pkt. 8  oraz ust. 9 Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXXVIII/236/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie nie będą przyjmowane od dnia  1 listopada  do ostatniego dnia lutego bioodpady, które w całości odbierane będą zgodnie  z harmonogramem z miejsc ich wytwarzania (sprzed posesji w workach na bioodpady).


 

Mapa dojazdu do GPZO