Gminny Punkt Zbiórki Odpadów w Morzyczynie

Adres ul. B. Chrobrego 15
73-108 Morzyczyn

tel. 572 766 897

Dni i godziny otwarcia:

WTOREK: 6.00 – 11.00
CZWARTEK: 14.00 – 20.00
SOBOTA: 8.00-15.00

Regulamin GPZO – Regulamin GPZO

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów przyjmuje odpady selektywnie zgromadzone od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości rekreacyjno–wypoczynkowych, zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka i objętych systemem gospodarki odpadami zorganizowanym przez gminę. Odpady należy dostarczać własnym transportem.

 

PAMIETAJMY, ŻE ODPADY PRZYWOŻONE DO GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW MUSZĄ BYĆ POSORTOWANE WEDŁUG RODZAJOW ODPADÓW. PUNKT NIE PRZYJMUJE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH!

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

2) szkło, opakowania ze szkła,

3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali,

4) rozpuszczalniki, oleje odpadowe, farby,

5) lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony,

6) baterie i akumulatory,

7) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, telewizory, miksery itp.),

8) bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, stanowiących odpady komunalne

9) bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, stanowiących odpady komunalne – odpłatnie

10) choinki w terminie od 1 stycznia do 15 lutego

11) odpady wielkogabarytowe (kanapy, fotele itp.) – w ilości do 100 kg na rok kalendarzowy dla nieruchomości zamieszkałej. Dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -do 50 kg na dwa lata kalendarzowe

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z drobnych remontów) –w ilości: do 200 kg na rok kalendarzowy dla nieruchomości zamieszkałej. Dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -do 100 kg na dwa lata kalendarzowe

13) zużyte opony– maksymalnie 4 szt. na nieruchomość zamieszkałą na dwa lata kalendarzowe, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe maksymalnie 1 szt. na 3 lata kalendarzowe, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

14) opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,

15) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach).

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 

W przypadku wykorzystania limitów odpadów wymienionych wyżej, właściciel nieruchomości może je przekazać do GPZO po wniesieniu stosownej opłaty na konto urzędu gminy, zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kobylanka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kobylanka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wysokość cen za te usługi:

1) przyjęcie i zagospodarowanie zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPZO Morzyczyn) ponad ustanowiony limit – 15,00 zł/szt.;

2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (z gospodarstw domowych) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPZO Morzyczyn) ponad określony limit – 2,00 zł/kg;

3) przyjęcie i zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPZO Morzyczyn) ponad określony limit – 2,00 zł /kg;

4) przyjęcie i zagospodarowanie bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPZO Morzyczyn) – 1,00 zł/kg.

 

 

Nr konta na który należy uiścić opłatę: 47 1020 4867 0000 1802 0125 0307, w terminie 14 dni od dostarczenia ponadlimitowych odpadów do GPZO Morzyczyn.

Cena zakupu jednego worka (zakupu można dokonać w UG Kobylanka) o poj. 120 l w kolorze brązowym przeznaczonego na odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów wynosi 15,00 zł.

 

W Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów nie są przyjmowane:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) materiały zawierające azbest, smołę,

3) papa,

4) szyby okienne, samochodowe, szkła zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),

6) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

7) opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazujące na użycie w gospodarstwie rolnym, 8) folie i agrowłóknina rolnicza,

9) sprzęt budowlany,

10) urządzenia przemysłowe,

11) odpady poprodukcyjne,

12) odpady z nieruchomości, na których prowadzona jest budowa (nieruchomości niezamieszkałych – w trakcie budowy),

13) butle gazowe i gaśnice,

 

W ramach GPZO zorganizowany jest punkt pn. „Szpargałek”, do którego można oddawać rzeczy bądź produkty (np. meble, zabawki, urządzenia domowe), które nadają się do dalszego użytkowania.

 

Uwaga mieszkańcy!!!
Informujemy, że na terenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie przy ulicy Bolesława Chrobrego 15 zostały posadowione pojemniki na odzież używaną.