Gminny Punkt Zbiórki Odpadów w Morzyczynie

Adres ul. B. Chrobrego 15
73-108 Morzyczyn

tel. 572 766 897

Dni i godziny otwarcia:

WTOREK: 6.00 – 11.00
CZWARTEK: 14.00 – 20.00
SOBOTA: 8.00-15.00

 

Regulamin GPZO – pobierz .pdf

 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów  przyjmuje odpady selektywnie  zgromadzone od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości rekereacyjno – wypoczynkowych, zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka i objętych systemem gospodarki odpadami zorganizowanym przez gminę. Odpady należy dostarczać własnym transportem.

 

PAMIETAJMY, ŻE ODPADY PRZYWOŻONE DO GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW MUSZĄ BYĆ POSORTOWANE WEDŁUG RODZAJOW ODPADÓW. PUNKT NIE PRZYJMUJE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH !

 

Wszystkie odpady z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjmowane są do GPZO tylko w miesiącach zadeklarowanych jako zamieszkiwane. 

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów :

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • szkło, opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali,
 • opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
 • lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, telewizory, miksery itp.),
 • odpady trawy i liści,
 • odpady wielkogabarytowe (kanapy, fotele, szafki, stoły itp.),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości 1m3/osobę zamieszkałą/rok),
 • zużyte opony (4 sztuki na rok kalendarzowy dla nieruchomości zamieszkałej),
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach).

 

W Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów nie są przyjmowane:

 • materiały zwierające azbest,
 • papa,
 • szyby okienne,
 • szkła zbrojone i hartowane

 


Uwaga mieszkańcy!!!
Informujemy, że na terenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie przy ulicy Bolesława Chrobrego 15 zostały posadowione pojemniki na odzież używaną. Pojemniki znajdują się również przed bramą wjazdową, co pozwala na korzystanie z nich poza godzinami otwarcia GPZO Morzyczyn.


Bioodpady w GPZO Morzyczyn

Informujemy, że zgodnie z  § 4  ust. 8 pkt. 8  oraz ust. 9 Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXXVIII/236/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie nie będą przyjmowane od dnia 1 listopada  (w roku 2021 wyjątkowo od dnia 1 grudnia)  do ostatniego dnia lutego bioodpady, które w całości odbierane będą zgodnie  z harmonogramem z miejsc ich wytwarzania (sprzed posesji w workach na bioodpady).


 

Mapa dojazdu do GPZO