Informujemy, że w dniu 24 listopada 2022 r. Rada Gminy Kobylanka podjęła nową uchwałę Nr LIV/328/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r., poz. 5486).

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2023 roku nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych są następujące:

 • 41,00 zł  – miesięczna stawka za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość
 • 82,00 zł –  podwyższona miesięczna stawka za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość, co oznacza, że będzie naliczana w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 • 6,00 zł – wysokość ulgi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika.

Zgodnie z nową uchwałą zmianie uległa również oplata ryczałtowa za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym i wynosi od 1 stycznia 2023 roku:

 • 206,00 zł za rok kalendarzowy (opłata podstawowa),
 • 412,00 zł za rok kalendarzowy (opłata podwyższona, co oznacza, że będzie naliczana w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów).

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

TERMINY PŁATNOŚCI:

 • NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – raty miesięczne, do ostatniego dnia każdego miesiąca;
 • NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE – ryczałt roczny, do 30 czerwca każdego roku.

NUMER KONTA: 47 1020 4867 0000 1802 0125 0307

 

 

Informacje dodatkowe dotyczące systemu gospodarowania odpadami:

 1. Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość miesięcznej ulgi wynosi 6,00 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość.
 2. Ponadto z opłaty za gospodarowanie odpadami zwolnione są całkowicie osoby niepełnoletnie, będące trzecim lub kolejnym dzieckiem rodziny wielodzietnej, w której co najmniej troje dzieci posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny.
 3. W przypadku chęci skorzystania z ww. ulg konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Właściciel nieruchomości, jeżeli nie chce skorzystać z ulgi za kompostownik lub KDR nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji.
 2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, gmina ma obowiązek zastosowania stawki opłaty podwyższonej (art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Stawka opłaty podwyższonej wynosi 82,00 zł miesięcznie od osoby. O przypadkach nieselektywnej zbiórki podmiot odbierający odpady informuje wójta gminy, który na tej podstawie wszczyna postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem stosownej decyzji.
 3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 4. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informacje o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
 5. a) nie posiada kompostownika przydomowego lub
 6. b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 7. c) uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji podanej w deklaracji odnośnie kompostowania bioodpadów, ze stanem faktycznym

-wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do ulgi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek (art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).Zgodnie z art. 6k ust. 4c. ponowne skorzystanie z ulgi może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do ulgi stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.