Pamiętajmy:

Zgodnie z § 16 pkt. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka: pojemniki i związane worki (dostarczone w pakietach przez przedsiębiorcę lub pobrane z Urzędu Gminy Kobylanka) w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, do godziny 6:00 powinny być ustawione bezpośrednio przy ogrodzeniu, poza granicą nieruchomości

 

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w godzinach pracy Urzędu Gminy Kobylanka osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną lecz nie później niż 3 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania lub niewykonania usługi.